Zaishoku Shōmeisho (在職証明書) Employment Certificate

Dokumentong iniisyu ng kumpanyang pinagtatrabahuhan, upang ipaalam na ikaw ay nagtatrabaho.

Rōmaji Japanese English Image
Zaishoku Shōmeisho 在職証明書 Employment Certificate 🖼️

Ginagamit sa iba’t-ibang application kagaya ng visa extension, application para sa daycare ng anak, at kung ano-ano pa.