Japanese-Tagalog Kanji Dictionary

Para mag-search, isulat ang kanji at i-click ang Go!

Maari ring mag-search ayon sa grade, JLPT level, reading o guhit.

This is work-in-progress.

Ang mga kanji na nasa “Grade 9” ay hindi pa nalalagyan ng tamang entry. Puwedeng tumulong sa pag-edit at paglagay ng tamang info: pumunta sa page ng kanji at i-click ang edit link.

Ang Japanese-Tagalog Kanji Dictionary Project, kagaya ng buong Timog.org, ay nasa Creative Commons license.

GRADE 1

GRADE 2

GRADE 3

GRADE 4

GRADE 5

GRADE 6

GRADE 7

GRADE 9