Zairyū Shikaku (在留資格) Status of Residence

Ang status o qualification ng isang dahuyan na manirahan sa Japan. Karamihang tinatawag na “visa” ng mga tao, as in: “Ano ang visa mo?” Ang gusto talaga nilang sabihin ay, “Ano ang status of residence mo?”

Nakasulat ito sa Residence Card.

Rōmaji Japanese English Image
Zairyū Shikaku 在留資格 Status of Residence 🖼️