Shakenshō (車検証) Automobile Inspection Certificate

Dokumento kung saan nakasulat ang pangalan ng may-ari at pangalan ng gumagamit ng isang sasakyan at nagpapatunay na ang sasakyan ay nabigyan ng inspection at pumasa sa safety standard para masakyan sa pampublikong daan.

Ang totoong pangalan ay Jidōsha Kensashō (自動車検査証).

Rōmaji Japanese English Image
Shakenshō 車検証 Automobile Inspection Certificate 🖼️

Bukod sa driver’s license at Jibaiseki Hoken, kasama itong sinisiyasat ng pulis kung may traffic violation o aksidente. Ang sasakyang hindi valid ang shaken ay hindi maaaring sakyan sa pampublikong daan.