Shakai Hoken Seido (社会保険制度) Social Insurance System

Sistema ng social insurance sa Japan na kasama ang pension plan, health insurance, nursing care insurance, employment insurance at labor insurance, para mapaghandaan ang pagtanda, pagkakasakit, at pagkatanggal o aksidente sa trabaho.

Rōmaji Japanese English
Shakai Hoken Seido 社会保険制度 Social Insurance System

Para sa mga taong nagtatrabaho sa isang kumpanya, ang Shakai Hoken ay magkasamang binabayaran ng kumpanya at empleyado.