Koyō Hoken (雇用保険) Employment Insurance

Insurance na nagbibigay ng compensation katumbas ng ilang porsiyento ng buwanang suweldo kapag nawalan ng trabaho at hindi makakuha ng panibago kahit naghahanap. Kasama ito sa package ng Shakai Hoken (Social Insurance) na kasama ang Pension Plan at Health Insurance.

Ang picture sa ibaba ay ang tinatawag na Koyō Hoken Hihokenshashō (雇用保険被保険者証) Employment Insurance Insured Person Certificate.

Rōmaji Japanese English Image
Koyō Hoken 雇用保険 Employment Insurance 🖼️