Kenkō Hokenshō (健康保険証) Health Insurance Card

Card na nagpapatunay na mayroon kang health insurance. Karamihang tinatawag nang mas maikling Hokenshō (保険証) Insurance Card.

Rōmaji Japanese English Image
Kenkō Hokenshō 健康保険証 Health Insurance Card 🖼️ 🖼️

Kung nagtatrabaho ka sa isang kumpanya at kasali ka sa Social Insurance (Shakai Hoken), mayroon kang health insurance card mula sa kumpanya. Nakasulat dito ang pangalan ng kumpanya mo na kasama mong nagbabayad ng health insurance.

Kung hindi ka nakapasok sa Social Insurance dahil walang kang trabaho o may sarili kang negosyo ay mula sa gobyerno manggagaling ang health insurance mo. Ito ang tinatawag nilang Kokumin Kenkō Hoken (National Health Insurance) na iniisyu ng city hall.