Listahan ng Jōyō Kanji

Listahan ng tinatawag na Jōyō Kanji 常用漢字 (regular-use kanji) na itinalaga ng Ministry of Education ng Japan, nakaayos ayon sa kadalasan ng gamit.