Nihongo

Tomo Kanji
Tomo (友) Kanji by @felipepelaquim

2021