亜 Asyasub

{[]  0xc0069fd0c0 <nil> kanji-gif false 0 {0 {0 0}} 386 { 0 0 0} <nil>} kanji

Ang 亜 ay karamihang ginagamit para ipahiwatig ang tunog ng A (ア) lalo na sa mga pangalan ng banyagang lugar, kagaya ng 亜米利加 (アメリカ), 露西亜 (ロシア), o 亜細亜 (アジア).

Sa kasalukuyan ay katakana na ang karamihang ginagamit para sa mga ganitong lugar, kaya hindi madalas ang paglabas sa kanji na ito mga babasahin.

ON-KUN READING

MEANING & WORDS

ASYA

SUB

ORIGIN

Mula sa hindi regular na ginagamit na kanji